fbpx

Rezerwat Ptasi Raj

Rezerwat Ptasi Raj

Utworzony w 1959 r. jako ostoja ptactwa wodnego i błotnego. Położony jest u ujścia Wisły Śmiałej, po stronie prawobrzeżnej. Jest atrakcyjnym terenem dla ptaków wróblowatych oraz wodno-błotnych związanych z trzcinowiskiem. Podczas migracji i zimowania zaobserwować można tu różne gatunki kaczek, łabędzi i gęsi, a także mew, rybitw i ptaków siewkowatych. Bogactwo i różnorodność wędrownych ptaków przyciąga drapieżniki: bieliki, sokoły wędrowne, myszołowy, jastrzębie i krogulce. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi oraz dwiema dużymi wieżami widokowymi, pozwalającymi na obserwację ptaków wodnych. Początek trasy i tablica informacyjna o ścieżce znajdują się przy wejściu do rezerwatu, położonym przy pętli autobusu nr 186 w Górkach Wschodnich. Tu też zlokalizowany jest mały parking. Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok.

Rezerwat przyrody “Ptasi Raj” (Górki Wschodnie)

Rezerwat przyrody “Ptasi Raj” o powierzchni 188 ha, znajduje się w północno-zachodniej części Wyspy Sobieszewskiej. Został założony w 1959 roku. W skład jego wchodzą 2 przymorskie jeziora (jez. Karaś i jez. Ptasi Raj). Jeziora otacza szeroki pas trzcin, a dawne nadmorskie łąki porastają nasadzenia olchy.

Większe jezioro Ptasi Raj od morza oddziela Mierzeja Messyńska, a od Wisły Śmiałej malownicza, XIX-wieczna kamienna grobla. Głównym celem ochrony jest zachowanie kompleksu przybrzeżnych jezior, bagien i wydm, jako miejsca odpoczynku ptaków przelotnych.

W rezerwacie występuje ponad 320 gatunków roślin. Na liście występujących tu ptaków znajduje się ponad 200 gatunków, z czego 45 tu gniazduje. Do najciekawszych gatunków lęgowych należą: rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, bąk, kropiatka, zielonka, wąsatka i podróżniczek. Sporadycznie gniazduje tu ohar, edredon i ostrygojad. W okresie pozalęgowym najwięcej ptaków przebywa na otwartym lustrze wody. Są wśród nich stada kaczek, gęsi (do 20.000 osobników), łabędzi, łysek i mew. Na terenie rezerwatu można rzadko spotkać foki.

Rezerwat można obejść zaznaczoną na poniższej mapie drogą (trasę po zewnętrznym obwodzie pokonuje się w czasie ok. 2 godzin).

W lipcu 2004 r. w rezerwacie została otwarta ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna z całym szeregiem tablic informacyjnych na temat różnych elementów przyrodniczych oraz dwoma wieżami obserwacyjnymi. Z wież rozpościera się piękny widok na jeziora w rezerwacie.
Jadwiga Gromadzka / Stacja Ornitologiczna PAN

Rezerwat Ptasi Raj – szlak turystyczny

Rezerwat Ptasi Raj

Zapraszamy na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną powstałą w 2002 roku. Jej trasa przebiega przez teren rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”, zajmujący zachodnią część Wyspy Sobieszewskiej.

Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać do 4 godz. Dla ułatwienia zwiedzania ścieżka jest oznaczona na drzewach pomarańczowymi kaczkami.

Początek trasy i tablica informacyjna o ścieżce znajdują się przy wejściu do rezerwatu, oddalonym o 300 m od końcowego przystanku autobusu nr 186. W jego pobliżu zlokalizowany jest parking.

Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających w języku polskim i angielskim najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu. Z dwóch wież obserwacyjnych można obserwować przebywające tu ptaki i podziwiać przepiękne widoki na ujście Śmiałej Wisły (1840 r.), kamienną groblę z 1888 roku, Mierzeję Messyńską i Zatokę Gdańską.

W pobliżu jeziora Karaś ścieżka łączy się ze szlakiem rowerowym im. Wincentego Pola, który wiedzie po Wyspie Sobieszewskiej (24 km).

Trasa ścieżki prowadzi nas również na plażę pachnącą morskim powietrzem, z białymi muszelkami i złotym piaskiem.

Dla zmęczonych wędrówką gości wyznaczone są po drodze miejsca odpoczynku.

Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok, ale najlepszym terminem do odbycia wycieczki jest okres od kwietnia do października.

Szczególnie wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków można łatwo zaobserwować wiele ich gatunków. Warto zabrać ze sobą lornetkę, która ułatwi prowadzenie obserwacji. Trasa jest miejscami okresowo podmokła.

1. PRZYBRZEŻNY PAS OLSOWY

Przebiega wzdłuż naszej trasy – granicy rezerwatu. W drzewostanie dominuje olsza czarna, której czasami towarzyszą: brzoza brodawkowata i kruszyna pospolita. Bogate runo leśne obfituje w gatunki charakterystyczne dla olsu: narecznicę błotną, karbieńca pospolitego, psiankę słodkogórz. wędrówek. W rejonie Zatoki Gdańskiej krzyżują się szlaki wędrowne ptaków, biegnące do Europy Zachodniej, Afryki i nad Morze Czarne.

Jest to nietypowy ols, gdyż nie posiada struktury kępkowodolinkowej, co zostało spowodowane melioracyjną działalnością człowieka. Zimą wśród drzew olszowych można zauważyć stada czyży – ptaków nieco mniejszych od wróbla, których głównym pożywieniem są nasiona tych drzew.

2. SZUWARY TRZCINOWE

Na terenie rezerwatu szuwary trzcinowe zajmują największą powierzchnię. Zbiorowisko to buduje niewielka liczba gatunków. Panuje w nim trzcina pospolita, która jest silnie zwarta i osiąga 1,5 – 3 m wysokości. Inne gatunki roślin, na przykład turzyce, występują tu nielicznie. Trzcina jest rośliną wyjątkowo ekspansywną. Może w krótkim czasie włączać się w różne zbiorowiska roślinne i powodować ich zanik. Widoczny przed nami szuwar trzcinowy opanował dawno łąki, na których zaprzestano wypasu. W trzcinowiskach dominują drobne ptaki wróblowate, takie jak: trzcinniczek, potrzos, wąsatka. Jesienią nocują w nich pliszki, jaskółki i szpaki. Zwarte łany wysokiej trzciny praktycznie uniemożliwiają obserwację większości z tych ptaków, jednakże wiosną łatwo można je usłyszeć i rozpoznać po głosie.

3. JEZIORO KARAŚ

Znajdujemy się na skraju zanikającego jeziora, które swoją nazwę zawdzięcza jednemu z występujących tutaj gatunków ryb. Jeszcze na początku XX w. posiadało ono połączenie z jez. Ptasi Raj. Obecnie jego brzegi porośnięte są przez szuwar trzcinowy. Tafla jeziora Karaś ożywia się głównie w porze wiosennojesiennej podczas wędrówek ptaków. Możemy wówczas z wieży obserwacyjnej obserwować stada kaczek. Latem natomiast przebywają tu: krzyżówki, łyski, cyraneczki, perkozy dwuczube i czaple siwe, a ostatnio także nielęgowe czaple białe. Powracamy na naszą trasę.

4. LAS SOSNOWY

Porasta obszar wzdłuż północnego brzegu jez. Karaś oraz przy północno-wschodnim krańcu

jez. Ptasi Raj. Nasadzenia sosny dokonano tutaj około 40 lat temu. Runo tego lasu jest bardzo ubogie, ze względu na duże zwarcie drzew. Składają się na nie śmiałek pogięty, turzyca piaskowa, szczotlicha siwa. Nasiona sosny są ważnym składnikiem pożywienia dla wiewiórek i dzięciołów. Niekiedy pomiędzy drzewami możemy spotkać sterty wydziobanych szyszek. Świadczą one o istnieniu „kuźni”, czyli szczeliny w pniu drzewa, w którą dzięcioł duży wciska szyszkę, następnie wydziobuje nasiona, a wyjedzoną szyszkę zrzuca na ziemię.

Pokonując dalszą trasę możemy zauważyć ślady buchtowania dzików, o czym świadczy naruszona ściółka leśna. Z innych ssaków możemy spotkać sarnę, lisa, jenota i zająca.

5. PANORAMA JEZIORA PTASI RAJ

Nad brzegiem jeziora znajduje się druga wieża obserwacyjna, z której możemy podziwiać widoki na jezioro Ptasi Raj, Ujście Śmiałej Wisły (1840 r.), kamienną groblęz 1888 roku, Mierzeję Messyńską i Zatokę Gdańską.

„Ptasi Raj” to płytkie jezioro przybrzeżne o powierzchni 61 ha. Nazwa jeziora została przyjęta od ilości ptaków jakie zatrzymują się tutaj podczas wędrówek. W rejonie Zatoki Gdańskiej krzyżują się szlaki wędrowne ptaków, biegnące do Europy Zachodniej, Afryki i nad Morze Czarne.

Ptaki wędrowne nie są w stanie pokonać całego dystansu dzielącego tereny lęgowe od zimowisk bez odpoczynku. Muszą one co jakiś czas przerwać wędrówkę, aby odpocząć i uzupełnić zapasy energetyczne pozwalające kontynuować lot. Dlatego tak ważne są dla nich miejsca takie jak jezioro „Ptasi Raj”. Z wieży, w zależności od pory roku, możemy zaobserwować różne gatunki ptaków wodnych: krzyżówkę, świstuna, czernicę, gągoła, nurogęś, głowienkę, ohara, gęgawę, łyskę, bielaczka, perkoza dwuczubego, czaplę siwą, kormorana, łabędzia niemego i krzykliwego.

6. NASADZENIA OLSZY

Otaczający nas las olszowy powstał w wyniku działalności człowieka. Został on zasadzony ponad 40 lat temu. Dokonano wówczas głębokiej orki, tworząc rowy o głębokości ok. 1 m biegnące równolegle do siebie w odległości 2 m. Mimo upływu lat rowy te nadal są stosunkowo głębokie i wilgotne. Nasadzenia te nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu, o czym świadczy słaba kondycja drzew, które mimo młodego wieku są osłabione i powoli umierają. Głównym składnikiem drzewostanu w tym zbiorowisku jest olsza czarna, z którą zapoznaliśmy się przy punkcie pierwszym. W warstwie krzewów czasami możemy spotkać głóg jednoszyjkowy.

7. BÓR MIESZANY

W bardziej suchych miejscach spotykamy takie gatunki drzew jak: sosna, świerk i brzoza brodawkowata. W trawiastym runie wśród śmiałka darniowego i kłosówki napotykamy, głównie porą jesienną, różne gatunki grzybów. Grzyby te nie tylko stanowią element dekoracyjny runa, są także ważnym składnikiem pokarmowym dla wielu gatunków owadów oraz symbiontem (partnerem w symbiozie) wielu gatunków drzew. Idąc dalej, zwróćmy uwagę na paprotkę zwyczajną – roślinę leczniczą, podlegającą ścisłej ochronie gatunkowej.

8. NIETOPERZE

Stoimy przed nietypową skrzynką z otworem u dołu, zawieszoną na olszy czarnej. Tego typu budki przeznaczone są dla nietoperzy. Zastępują im one naturalne dziuple, których tutaj jest niewiele ze względu na małą liczbę starych drzew. Spośród 21 krajowych gatunków nietoperzy najliczniej na tym terenie występują karliki i nocki.

9. WYDMY

Przed nami wyłania się podwójny pas wydmowy o wysokości 2-3 m, zbudowany z piasków eolicznych, tj. naniesionych przez wiatr. Pierwszy wał wydmowy od strony lądu jest ustabilizowany dzięki nasadzeniom sosny zwyczajnej. Natomiast na drugim wale – graniczącym z plażą, procesy wydmotwórcze zachodzą dość intensywnie. W miejscach pozbawionych roślinności, w wyniku przelewów sztormowych i penetracji turystycznej, dochodzi do deflacji, czyli wywiewania piasku i jego akumulacji w innym miejscu. Dla większości roślin panują tu zbyt surowe warunki: podłoże ubogie w składniki pokarmowe, zasypywanie piaskiem, częste przesychanie podłoża. Tak trudne warunki życia znoszą tylko nieliczne rośliny. Należą do nich: wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna. Wejściem nr 19 możemy wejść na plażę.

10. PLAŻA

Pas plaży Wyspy Sobieszewskiej biegnący wzdłuż Zatoki Gdańskiej jest piaszczysty. Na granicy zasięgu fal możemy zauważyć „kidzinę” – są to różne szczątki organiczne, głównie fragmenty roślin wyrzucane przez morze. Plaża obfituje także w muszle małży: sercówki, piaskołaza, omułka. Jest również miejscem gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków siewkowych m. in. sieweczki obrożnej i ostrygojada. Natomiast do ptaków licznie występujących na plaży należą mewy. Do najczęściej spotykanych należą mewa srebrzysta i siwa oraz śmieszka. Nasza wędrówka powoli dobiega końca. Opuszczamy piękną plażę wejściem nr 18 i udajemy się w kierunku południowym ulicą Sobieszewską, która doprowadzi nas do przystanku autobusu nr 186 przy ulicy Nadwiślańskiej. Stąd możemy pojechać w kierunku Górek Wschodnich – do punktu rozpoczęcia ścieżki – na parking lub do centrum Sobieszewa albo Gdańska.

Ptasi Piknik na Wyspie!

27 maja Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej zaprasza na Ptasi Piknik w Ptasim Raju. Od godz. 10.00 do 15.00 na osoby, które wybiorą się na Wyspę czekają przyrodnicze atrakcje: wycieczki po rezerwacie z ornitologiem, konkurs przyrodniczy i rysunkowy i wizyta uczestników i uczestniczek Rowerowego Jamboree, którzy z Wyspy Sobieszewskiej, miejsca proponowanego na Światowe Jamboree Skautowe w 2023 roku, wyruszą do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie się 24. Światowe Jamboree Skautowe w 2019 roku.

PROGAM PTASIEGO PIKNIKU

10.00 – 15.00 – Konkurs przyrodniczy z nagrodami
11.00 -1 5.00 – Warsztaty plastyczne inspirowane Rokiem Rzeki Wisły
11.00 – 12.00 – Uczestnicy Sztafety Rowerowego Jamboree Dookoła Świata
11.00 – Wyjście z ornitologiem do Ptasiego Raju – pierwsza grupa
13.00 – Wyjście z ornitologiem do Ptasiego Raju – druga grupa

Dojazd:
* 🚌  autobusem 186 – przystanek końcowy)
* 🚴  rowerem – wspólny wyjazd z Targu Węglowego, zbiórka o 9.30 – jest to też start Rowerowego Jamboree ZHP dokoła świata
* 🚗  samochodem prywatnym – no w ostateczności, jak się nie da inaczej.

Zapewniamy dużo miejsca na trawie na własny koc i koszyk piknikowy 🙂 🍎 🌻 🌈

„Partnerami wydarzenia jest Miasto Gdańsk i ZHP w ramach Programu Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej”

Spotkanie Partnerstwa dla Wyspy

IV Ptasi Piknik w Ptasim Raju!

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej i Rezerwat Ptasi Raj w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej zapraszają na IV Ptasi Piknik, który odbędzie się w sobotę 26 maja w godz. 10.00 – 15.00 na parkingu przed wejściem do rezerwatu. Wstęp wolny!

W programie, już tradycyjnie organizowanego, majowego pikniku, znajduje się: konkurs przyrodniczy z nagrodami, warsztaty przyrodnicze dla dzieci, konkurs historyczny, warsztaty budowania budek lęgowych „stuku-puku”, warsztaty robienia dekoracji „co natura dała”, warsztaty edukacji ekologicznej „Śmieciowo” oraz wejście z ornitologiem do Rezerwatu Ptasi Raj (grupa pierwsza o godz. 11.00, grupa druga o godz. 13.00).

Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej i Rezerwat Ptasi Raj
Partnerzy: Miasto Gdańsk, Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, Związek Harcerstwa Polskiego

Informacje za: http://www.spws-wyspa.pl/.

Rodzinny Rajd po Wyspie Sobieszewskiej

Wyspa Sobieszewska to szczególnie atrakcyjne miejsce poza szczytem sezonu turystycznego. Wszystkich miłośników aktywnych przygód na łonie przyrody zapraszamy na kolejny z cyklu autorskich rajdów Marka Gołaszewskiego po Wyspie Sobieszewskiej. W programie m.in.: na co dzień niedostępne wejście na Falochron Wschodni. Rajd odbędzie się 10 marca w godz. 12.00 – 16.00. Start na parkingu przy pętli autobuowej linii 186 (ul. Nadwiślańska 133). 

Niedzielna propozycja rajdowa to świetny pomysł na spędzenie czasu z rodziną i znajomymi. Obserwowanie ptaków w “Ptasim Raju”, wejście na dwie wieże obserwacyjne nad jeziorami “Karaś” i “Ptasi raj”, to niektóre z atrakcji. Uczestnicy i uczestniczki przejdą plażą w stronę Wisły Śmiałej, wejdą na Falochron wschodni, gdzie zwykle obowiązuje zakaz wejścia.

Po marszu czekać będą atrakcje: ognisko z kiełbaskami (prosimy o zabranie prowiantu ze sobą), strzelanie z łuku. Trasa ma ok. 6 km po płaskim terenie. Polecamy wygodne obuwie i ciepłe ubranie. Zakończenie rajdu planowane jest na 16.00.

Wydarzenie jest bezpłatne i zrealizowane w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Koncepcja i prowadzenie: Marek Gołaszewski. Kontakt do organizatora: 603 706 023.

Partnerzy: Miasto Gdańsk, ZHP, Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, Urząd Morski w Gdyni.

Fot. Marek Gołaszewski

Tu jest jak w raju! Ptasi Piknik na Wyspie Sobieszewskiej

Utworzony w 1959 roku Rezerwat Ptasi Raj obchodzi swoje 60 urodziny! To wyjątkowe miejsce, gdzie spotkać można ponad 200 gatunków ptaków. Swoje lęgowiska ma w nim m.in. rybitwa czubata. Ponad to, gniazdują tu również: bąk, żuraw, sieweczka obrożna, rybitwa rzeczna… Rezerwat warto odwiedzić 25 maja w godz. 10.00 – 15.00. V edycję Ptasiego Pikniku organizuje wtedy, obchodzące 25-lecie istnienia, Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. W programie: warsztaty kulinarne, recycligowe, tworzenie budek lęgowych, spacer z ornitologiem i #trashtagchallange.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej powstało w 1995 roku z miłości do tej wyjątkowej dzielnicy. Od 25 lat członkowie i członkinie stowarzyszenia angażują się w promocję turystycznego potencjału dzielnicy (wydają mapy rowerowe, turystyczne), w życie społeczności poprzez organizację imprez integracyjnych (Dni Sąsiadów, piknik, festyny, wydarzenia edukacyjne). Jednym z działań na stałe wpisanym w kalendarz wydarzeń na Wyspie Sobieszewskiej, jest Ptasi Piknik, którego V edycja odbędzie się 25 maja 2019.

– Podczas Ptasiego Pikniku, chcemy pokazać to, co każdy z nas może zrobić, by Wyspa Sobieszewska nadal była miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów. Zwracamy uwagę na ochronę przyrody i edukację ekologiczną – mówi Mieczysława Cierpioł, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej.

V Ptasi Piknik na Wyspie Sobieszewskiej, 25 maja godz. 10.00 – 15.00. Miejsce: parking przy wejściu do Rezerwatu Ptasi Raj.

  • Sprzątamy Ptasi Raj i okolice Górek Wschodnich! #trashtagchallange na początek pikniku. (Start o godz. 10.00).
  • Przyroda Wyspy Sobieszewskiej. Konkursy z nagrodami. Prowadzenie: dr Maria Wieloch, Stacja Ornitologiczna i Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
  • Stuku-puku. Robimy budki lęgowe i wieszamy w swoim ogrodzie. Prowadzenie: Mieczysława Cierpioł, Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej.
  • Jedziemy na piknik. Warsztaty kulinarne i losowanie piknikowych koszy. Prowadzenie: Michał Turek.
  • Ptaki Ptasiego Raju. Spotkanie i spacer z ornitologiem po rezerwacie Ptasi Raj. (Start o godz. 12.00)
  • Co natura dała? Warsztaty rękodzieła.
  • Ptaki w literaturze. Stoisko Biblioteki na Wyspie (Filia WiMBP 48).
  • Czy znasz Wyspę Sobieszewską? Konkursy wiedzy o dzielnicy.
  • Chrońmy Wyspę Sobieszewską! Spotkanie z Super Sorterem. Kampania Gdańsk bez plastiku.
  • Strefa relaksu i zabawy dla dzieci oraz wizyta w wozie strażackim.

Rezerwat Ptasi Raj ma powierzchnię 198 ha, znajduje się przy ujściu Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej, w jego skład wchodzą dwa jeziora: Ptasi Raj i Karaś, ma wyznaczone ścieżki dydaktyczne oraz wieże obserwacyjne, z których można obserwować przebywające w nim ptaki. Zdarzają się niespotykane, gdzie indziej gatunki. W rezerwacie odnotowano m.in. pierwszy w Polsce lęg kaczki edredona.

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej i Rezerwat Ptasi Raj

Wydarzenie w ramach działań Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej prowadzonego przez Miasto Gdańsk.

Rodzinny Spacer „Ptasi Raj”

Zapraszamy na kolejny rodzinny spacer z inicjatywy Marka Gołaszewskiego. Tym razem do rezerwatu przyrody Ptasi Raj. Odbędzie się 20 października o godz. 14.00. Start: przy pętli linii 186 przy ul. Nadwiślańskiej. Impreza bezpłatna i otwarta dla wszystkich chętnych.

W programie:

zwiedzanie rezerwatu „Ptasi Raj”,

piękne tereny leśne i wydmowe,

wejście na dwie wieże obserwacyjne

nad jeziorami „Karaś” i „Ptasi Raj”,

spacer po plaży, Wisła Śmiała,

panorama Zatoki Gdańskiej,

zajęcia sportowo – rekreacyjne,

poczęstunek i ognisko.

Proszę zabrać ciepłe ubranie i wygodne obuwie. Planowane zakończenie godz. 19:00.

Kontakt tel.  603 706 023

Projekt realizowany dzięki wsparciu: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni.

Program autorski Marka Gołaszewskiego 2019

Ograniczony wstęp do Rezerwatu Ptasi Raj

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że rezerwaty przyrody: Beka, Dolina Strzyży, Kępa Redłowska i Ptasi Raj są niedostępne dla spacerowiczów. Przyczyną jest nie tylko pandemia, ale również okres lęgowy ptaków. Warto wziąć to pod uwagę, planując weekendowe spacery po Wyspie Sobieszewskiej.

– W tym czasie, kiedy te szlaki były zamknięte, część gatunków założyła gniazda, ma swoje terytoria w pobliżu miejsc, które wcześniej były udostępnione do ruchu. Teraz jego nagły powrót mógłby spowodować straty – wyjaśnia Paweł Stępniewski, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w rozmowie z Radiem Gdańsk.

Na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku czytamy:

Odwiedziny ludzi w rezerwatach mają charakter rekreacyjny, a zarazem masowy. Sytuacja taka stwarza zagrożenie nie tylko dla użytkowników szlaków wyznaczonych w rezerwatach, ale też dla chronionych ekosystemów, w szczególności dla ptaków, które właśnie rozpoczynają okres lęgowy. Niepokojone w tym okresie ptaki mogą porzucić tereny lęgowe i nie powrócić już do nich w tym roku.

Biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych rezerwatów przyrody zagrożonych nadmierną presją ze strony osób je odwiedzających, jak też mając na względzie uwarunkowania wynikające z zasad  bezpieczeństwa epidemiologicznego uznano, że konieczne jest czasowe zamknięcie szlaków wyznaczonych w rezerwatach przyrody województwa pomorskiego.

Prosimy o przyjęcie komunikatu z należytym zrozumieniem. Szlaki zostaną ponownie udostępnione po ustąpieniu epidemii.

Dzień Bioróżnorodności Biologicznej

22 maja obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności Biologicznej. Wyspa Sobieszewska może się pochwalić ponad 300 gatunkami roślin i ponad 500 gatunkami zwierząt kręgowych. Wśród nich są popularne foki czy bobry, a także wyjątkowe gatunki ptaków w Rezerwacie Ptasi Raj i Mewia Łacha.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej to obchodzone corocznie 22 maja święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku. Hasło tegorocznych obchodów to 25 lat działań na rzecz różnorodności biologicznej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Różnorodności Biologicznej Konwencja Berneńska opublikowała na swoich stronach film, który zachęca do działań w zakresie ochrony bioróżnorodności. 

Wyspa Sobieszewska pełna jest bogactw natury! Jest bardzo zróżnicowana przyrodniczo, o czym w dużej mierze zadecydowało deltowe położenie tego terenu. Występuje tu duża rozmaitość siedlisk, a więc plaże nadmorskie, wydmy, łąki, pola uprawne, stawy, jeziora przymorskie, rozległe trzcinowiska, kanały, bory sosnowe, las mieszany, leśne młodniki oraz sztuczne nasadzenia tworzące zarośla wierzbowe i olchowe, a wszystko to otoczone ramionami Wisły i morzem. Każde z wymienionych siedlisk posiada specyficzną florę i faunę.

Na Wyspie występuje blisko 500 gatunków roślin (w tym storczyk kruszczyk rdzawoczerwony i mikołajek nadmorski) oraz ponad 300 gatunków zwierząt kręgowych. Fauna bezkręgowców Wyspy nie jest dobrze poznana, ale jest ona z pewnością również bardzo bogata, sądząc np. po ilości i różnorodności spotykanych owadów. Nierzadko nad rozkwieconymi fragmentami łąk można spotkać pięknego motyla pazia królowej (znajduje się pod ochroną).

Poza pospolitymi zwierzętami leśnymi, jakimi jest sarna, lis, dzik, kuna czy łasica można tu spotkać również przybyłego do Polski ze wschodu jenota; blisko brzegu morza można czasem zobaczyć foki, a w północno-wschodniej części Wyspy, nad niewielkim jeziorkiem, mieszka rodzina bobrów.

Ale największym bogactwem przyrodniczym Wyspy są ptaki. Stwierdzono ich tu prawie 300 gatunków. Wiele z nich (115 gatunków) odbywa tutaj swe lęgi, wiele zimuje na wodach otaczających Wyspę (75 gatunków w stadach do kilkudziesięciu tysięcy sztuk), a najwięcej ptaków odwiedza Wyspę w okresie wędrówek, szczególnie jesienią. Spotykamy tu ptaki, które w innych okresach roku przebywają tysiące kilometrów stąd np. w północnej Syberii czy na południu Afryki. Dla ptaków zostały utworzone na Wyspie dwa rezerwaty ornitologiczne: w zachodniej części rezerwat “Ptasi Raj” i we wschodniej – rezerwat “Mewia Łacha”.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X