fbpx
Aktualności

Dyskusja publiczna dot. planów miejscowych na Wyspie Sobieszewskiej

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektów planów miejscowych na Wyspie Sobieszewskiej – rejonu między Kanałem Młynówką a ulicą Przegalińską (na tym samym spotkaniu umówiony zostanie również teren Oliwy Górnej). Spotkanie odbędzie się 18 stycznia w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) o godz. 17.00.

Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską

Projekt planu został opracowany dla terenu rolniczego poprzecinanego kanałami odwadniającymi. Celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie organizacji imprez plenerowych, w tym Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy 2018 oraz Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, przy czym funkcja rolnicza ma zostać zachowana jako wiodąca na tym obszarze. Jedyna zabudowa, która może powstać na podstawie ustaleń planu, to zabudowa zagrodowa (siedliskowa). Budynki mieszkalne nietowarzyszące działalności rolniczej zostały wyłączone. W planie ustalono parametry urbanistyczne dla zabudowy zagrodowej, a także szpalery drzew wzdłuż planowanej ulicy tzw. Nowej Turystycznej. Zabudowę zagrodową dopuszczono jedynie w wyznaczonych obszarach, co ma na celu ograniczenie jej rozpraszania. Dla wskazanych obiektów o wartościach kulturowych ustalono ochronę bryły oraz materiału elewacyjnego. Ustalono też konieczność maksymalnego zachowania drzew i krzewów, a także zalecenie ochrony i uprawy lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych. Wprowadzone zapisy mają na celu zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego Żuław Gdańskich. Dostępność drogową do terenów objętych planem ma zapewniać ulica tzw. Nowa Turystyczna oraz ulice, które znajdują się poza granicami planu.

Wyłożenie planów do 31 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jasien-rejon-potoku-siedlickiegohttp://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-alei-grunwaldzkiej-na-poludnie-od-alchemiihttp://www.brg.gda.pl/plany/plan/wyspa-sobieszewska-rejon-miedzy-kanalem-mlynowka-a-ulica-przegalinska oraz na bip.brg.gda.pl.

 

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: [email protected]. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy [email protected].

 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 

 

 

 

Przeczytaj również:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X